BỘ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 761 / BXD - VLXD

V/v hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm đá hoa đã qua chế biến.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015


Kính gửi: Công ty cổ phần An Lộc

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 11 / CV - Cty ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Công ty cổ phần An Lộc về việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Sau khi nghiên cứu và xem xét các hồ sơ liên quan, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 5, điều 2 và Phụ lục 2 của Thông tư số 04 / 2012 / TT - BXD ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Sau đây viết tắt là Thông tư 04) thì đối với những loại đá tự nhiên chưa được gia công thành sản phẩm cuối cùng có thể tích từ 0,5m3 trở lên thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu.

Tuy nhiên, đối với các chủng loại sản phẩm được gia công cắt gọt theo quy cách từ đá hoa trắng như phù điêu, tượng đá, trụ đá và lan can cầu thang, đèn trang trí, khung lăng mộ, bia mộ, tranh đá, sỏi nhân tạo, hòn non bộ,… là sản phẩm đá điêu khắc, mỹ nghệ đã được gia công chế biến thành những sản phẩm cuối cùng làm gia tăng giá trị của tài nguyên, khoáng sản không thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu của Thông tư 04. Vì vậy, Công ty cổ phần An Lộc được phép xuất khẩu những sản phẩm đá như trên theo quy định.

Bộ Xây dựng trả lời để quý Công ty được biết và phối hợp với các cơ quan liên quan làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • UBND tỉnh Nghệ An;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Trần Nam