BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2243 / BTC - TCHQ

V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số 4209 / HQHCM - TXNK ngày 24/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị hoàn thuế đối với lô hàng hạt tiêu đen xuất khẩu bị hư hỏng phải nhập khẩu trở lại nhưng quá thời hạn 365 ngày của Công ty cổ phần XNK Petrolimex, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Trường hợp quá 365 ngày cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.


Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng xuất khẩu; lô hàng tái nhập; sổ sách, chứng từ kế toán; các giao dịch có liên quan, nếu xác định hàng hóa tái nhập thuộc tờ khai số 100106021411 ngày 22/8/2014 là hàng hóa đã xuất khẩu trước đây thuộc tờ khai 72870 / XKD01 ngày 06/8/2013 nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã nộp khi tái nhập cho tờ khai số 100106021411 nêu trên theo quy định tại khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128 / 2013 / TTVBTC . Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo Điều 119, Điều 130 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC .


Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TCHQ (9b).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn