TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 336 / GSQL - TH

V/v: hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH VN Express.

(Đ/c: 241 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 02 / 2015 ngày 02/04/2015 của Công ty TNHH VN Express đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Sau khi rà soát, kiểm tra, Công ty xét thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư số 12 / 2015 / TT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính và thấy đã đáp ứng đủ điều kiện. Tuy nhiên, hồ sơ của Công ty chưa trình bày về điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan.


Do vậy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Công ty kiểm tra, rà soát lại để bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH(3).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha