TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 337 / GSQL - TH

V/v: bổ sung tên trên Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH tiếp vận Toàn cầu VN.

(Đ/c: 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 08 - 15 / CV / TVTC của Công ty TNHH tiếp vận Toàn Cầu VN v/v đề nghị bổ sung tên trên Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan số 802 / QĐ - TCHQ ngày 23/03/2015 của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000026 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/02/2007, Cục Giám sát quản lý về Hải quan bổ sung tên trên Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan số 802 / QĐ - TCHQ như sau:


Tên tiếng Việt đầy đủ: Công ty TNHH tiếp vận Toàn cầu VN. Tên tiếng Anh đầy đủ: Worldwide Logistics VN Co.,Ltd.

Văn bản này là một phần không tách rời của Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan số 802 / QĐ - TCHQ ngày 23/03/2015 của Tổng cục Hải quan


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha