BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3467 / TCHQ - TXNK

V/v chênh lệch tỷ giá

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Minh Giang.

174-206 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng


Trả lời công văn số 60415 ngày 06/4/2015 của Doanh nghiệp tư nhân Minh Giang về việc chênh lệch tỷ giá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 21 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và kiểm tra thực tế thì: Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm tuần trước liền kề hoặc là tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền trước ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ. Tỷ giá này được sử dụng để xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần.


Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tỷ giá thì xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Đối với các ngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính chéo thì xác định theo nguyên tắc tính chéo giữa tỷ giá đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là tỷ giá được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Đối chiếu với quy định trên thì tỷ giá của đồng euro hiện nay thực hiện theo thông báo của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; tra cứu thông tin về tỷ giá đồng euro do Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam cung cấp ngày 26/3/2015 là 23.597,14 VNĐ. Như vậy, việc Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện tính thuế theo tỷ giá trên tại thời điểm Doanh nghiệp tư nhân Minh Giang làm thủ tục hải quan là đúng theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Doanh nghiệp tư nhân Minh Giang được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK-TG (3b- Chi).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hoàng Tuấn