BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3473 / TCHQ - GSQL

V/v: phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).


Trả lời công văn số 712 / PTM / HVĐT ngày 07/4/2015 của VCCI về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật đến người khai hải quan, người nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để triển khai thực hiện Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tổng cục Hải quan đã tổ chức tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp tại một số địa bàn trọng điểm như Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương. Do trong thời gian trước mắt Tổng cục Hải quan có nhiều nội dung công việc cần triển khai gấp với số lượng nhân sự lớn, nên việc sắp xếp nhân sự tham gia giảng dạy theo lịch của VCCI hết sức khó khăn. Do chương trình tập huấn theo công văn số 712 / PTM / HVĐT dẫn trên đã được VCCI chuẩn bị và tổ chức mời các doanh nghiệp nên Tổng cục Hải quan sẽ cử cán bộ tham gia giảng dạy; tuy nhiên, đây không phải là hoạt động đồng tổ chức nên đề nghị VCCI lưu ý thiết kế market, chương trình và các tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn cho phù hợp.


Trong thời gian tới, trường hợp VCCI có kế hoạch phối hợp với Tổng cục Hải quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật đến người khai hải quan, người nộp thuế đề nghị quý đơn vị trao đổi, thống nhất với Tổng cục Hải quan về kế hoạch, chương trình giảng dạy trước khi tổ chức.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được biết. Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế XNK, GSQL (t / hiện) ;

  • Vụ Pháp chế (p / hợp) ;

  • Lưu: VT, GSQL (03b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh