BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3512 / TCHQ - TXNK

V/v giải tỏa cưỡng chế thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam.

(Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương)


Trả lời công văn ngày 8 / 42015 của Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam về đề nghị giải tỏa cưỡng chế thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Theo quy định tại Điều 41, Điều 92 Luật quản lý thuế số 78 / 2006 / QH11 thì người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế. Nếu đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế mà chưa nộp số tiền thuế ấn định thì công ty bị cưỡng chế thuế.


  2. Người nộp thuế chưa bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nếu được nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/7/2013 hoặc được tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định khoản 5 Điều 46 Nghị định 127 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/10/2013. Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền giải quyết thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định 127 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/10/2013, Điều 39 Nghị định số 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/7/2013 dẫn trên và khoản 1 Điều 33 Thông tư số 190 / 2013 / TT - BTC ngày 12/12/2013, Điều 134 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Đề nghị Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam nghiên cứu, thực hiện để được giải tỏa cưỡng chế theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang