BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3513 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại mặt hàng Amoni clorua

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty CP Công Nông Nghiệp Tiến Nông.

(Đ/c: khối 1, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 32/2015/CV-TGĐ/TN ngày 13/4/2015 của Công ty CP Công Nông Nghiệp Tiến Nông đề nghị điều chỉnh mã số lô hàng nhập khẩu có tên thương mại là “Ammonium Chloride”, dạng bột, CTHH NH4Cl, hàm lượng N ³ 25%, đóng bao 50kg / bao , thuộc Thông báo kết quả phân tích số 0489 / TB - CNHP ngày 16/12/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 156 / 2011 / TT - BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;


Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164 / 2013 / TT - BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;


Thông báo kết quả phân tích số 0489 / TB - CNHP ngày 16/12/2014 và công văn số 44 / CNHP - NV ngày 11/03/2015 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Hải Phòng thì:


Mặt hàng nhập khẩu của Công ty có kết quả phân tích là amoni clorua thuộc nhóm 28.27

“Clorua, clorua oxit và clorua hydroxit; bromua và oxit bromua; iođua và iođua oxit, mã số

2827.10.00 “- Amoni clorua”


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Công Nông Nghiệp Tiến Nông biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh tại Hải Phòng;

  • Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng