BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3528 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc thuế lô thuế thiết bị, phương tiện tạm nhập vào Việt Nam cho nhà thầu xây dựng

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 28 / HV - 2015 ngày 28/3/2015 của Công ty Cổ phần Khách sạn Hồng Vận đề nghị được nộp các khoản thuế theo giá trị còn lại của hàng hóa và miễn tiền chậm nộp đối với lô hàng phương tiện, thiết bị tạm nhập vào Việt Nam cho nhà thầu xây dựng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính giải quyết kiến nghị của Công ty, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo cụ thể hồ sơ vụ việc và đề xuất quan điểm xử lý vướng mắc nêu trên, gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 24/04/2015.


(Xin gửi kèm công văn số 28 / HV - 2015 và hồ sơ).


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b / cáo) ;

  • Công ty Cổ phần Khách sạn Hồng Vận (Phường Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK-CS (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng