BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3550 / TCHQ - GSQL

V/v nhập khẩu các thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số 807 / HQHCM - GSQL ngày 30/3/2015 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc mặt hàng bút bi xóa được bằng việc gia nhiệt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Liên quan đến việc nhập khẩu các thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3295 / TCHQ - GSQL ngày 14/6/2013, số 5468 / TCHQ - GSQL ngày 16/9/2013, số 180 / TCHQ - GSQL ngày 07/1/2014 và số 8666 / TCHQ - GSQL ngày 10/7/2014 gửi các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ xem xét, đề xuất biện pháp quản lý phù hợp. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan quản lý vẫn chưa có ý kiến về việc nhập khẩu các mặt hàng này.


Trong thời gian chưa có ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành về vấn đề nêu trên, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh: chưa giải quyết thủ tục nhập khẩu cho các mặt hàng là thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, bút bi có thể tẩy xóa sau khi viết có thể được sử dụng cho những mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đồng thời thông báo thông tin cho các cơ quan chức năng và phối hợp xử lý.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để th / h) ;

  • Bộ Tài chính (để b / cáo) ;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh