BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3551 / TCHQ - GSQL

V/v NK gỗ qua CKP 751 tỉnh Đăk Nông

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phương Thúy.

(Số 91A, Tân Chánh Hiệp 24, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 03 / PT - HN ngày 24/3/2015 của Công ty TNHH TMDV Phương Thúy về việc nhập khẩu gỗ tròn các loại qua cửa khẩu phụ 751 thuộc tỉnh Đăk Nông, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Việc quản lý nhập khẩu mặt hàng gỗ nguyên liệu từ Campuchia thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành tại Nghị định số 187 / 2013 / NĐ - CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số 04 / 2014 / TT - BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương, Thông tư số 01 / 2014 / TT - BCT ngày 15/01/2014 của Bộ Công Thương, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2577 / TTg - KTN ngày 16/12/2014 và văn bản hướng dẫn số 28 / TCHQ - GSQL ngày 06/01/2015 của Tổng cục Hải quan.


Trường hợp mặt hàng gỗ nhập khẩu thuộc Phụ lục II, III Công ước CITES (nội luật hóa tại Thông tư số 40 / 2013 / TT - BNNPTNT ngày 05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES) thì yêu cầu doanh nghiệp xuất trình Giấy phép CITES nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.


Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thì thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 13 / 2009 / TT - BCT của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.


Đối với trường hợp xin nhập khẩu gỗ tròn các loại từ Campuchia của Công ty, đề nghị Công ty căn cứ các quy định hiện hành và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được xem xét, hướng dẫn./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ tỉnh Đăk Lăk (để p / hợp) ;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh