BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3574 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;

- Công ty cổ phần nước khoáng Kim Sơn. (xã Kim Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 117 / HQHT - NV ngày 21/01/2015 kèm hồ sơ của Công ty cổ phần nước khoáng Kim Sơn về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 179 / 2013 / TT - BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ xóa nợ thuế: “Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp (kèm theo báo cáo chi tiết nợ phải trả)".


Căn cứ quy định nêu trên thì hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế của Công ty cổ phần nước khoáng Kim Sơn không có báo cáo chi tiết nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 30/6/2002 (số tiền 2.245.379.791 đồng) nên không đủ điều kiện xem xét xóa nợ. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty cổ phần nước khoáng Kim Sơn nộp bổ sung báo cáo chi tiết nợ phải trả của số tiền nêu trên, trường hợp không nộp đủ hồ sơ, thì Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty cổ phần nước khoáng Kim Sơn có trách nhiệm nộp khoản thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Công ty cổ phần nước khoáng Kim Sơn biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang