BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3586 / TCHQ - QLRR

V/v trả lời Công ty TNHH TM DV May CN Thiện Chí

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH TM DV May CN Thiện Chí.

(Địa chỉ: 45 Phạm Văn Sáng, Ấp 2, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP HCM)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17 - 15 / TC - HQ ngày 17/04/2014 của Quý Công ty phản ánh vướng mắc trong phân luồng tờ khai đối với các lô hàng xuất, nhập khẩu, về việc này, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:


Qua kiểm tra thông tin trên Hệ thống, cho thấy năm 2013, Công ty TNHH TM DV May CN Thiện Chí bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo Quyết định số 36 ngày 11/11/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Do vi phạm nêu trên nên Công ty bị đánh giá là doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật hải quan và bị kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh theo quy định tại khoản 4, Điều 10 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Tổng cục Hải quan thông báo để Quý công ty được biết. Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR(3b).


TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ


Quách Đăng Hòa