BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3593 / TCHQ - TXNK

V/v bổ sung thông tin mặt hàng

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

(Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai)


Tổng cục Hải quan nhận được Thông báo kết quả phân tích hàng hóa số 107 / TB - PTPL ngày 03/02/2015 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu đối với mặt hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung theo tờ khai hải quan số 100149102540 / A12 ngày 29/09/2014, đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai - Cục Hải quan tỉnh Lào Cai. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến đối với mặt hàng tại mục 11 PLTK như sau:


Theo kết quả phân tích mẫu hàng là than antraxit đã nhiệt luyện, đã nghiền vỡ.


Để có cơ sở xem xét, ban hành Thông báo KQPL, đề nghị Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bổ sung quy trình sản xuất sản phẩm, tại quy trình sản xuất nêu rõ các chất bổ sung (nếu có) tại từng công đoạn, nhiệt lượng sử dụng trong quá trình nhiệt luyện và xác định mục đích của quá trình nhiệt luyện là gì (làm khô, loại bỏ các tạp chất dễ bay hơi, luyện than cốc hoặc than bán cốc .. .).


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK, PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng