BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5260 / BTC - TCHQ

V/v thông quan 02 xe ô tô lễ tân

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

(Số 07 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội)


Bộ Tài chính nhận được công văn số 975 / BNG - QTTV ngày 30/3/2015 của Bộ Ngoại giao về việc nhận xe ô tô phục vụ đoàn cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam được mua từ nguồn ngân sách nhà nước. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


 • Căn cứ Nghị định số 87 / 2010 / NĐ - CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;


 • Căn cứ Nghị định số 26 / 2009 / NĐ - CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;


 • Căn cứ Nghị định 209 / 2013 / NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;


 • Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1005 / VPCP - KTTH ngày 09/6/2014 của Văn phòng Chính phủ; Thì: 02 xe ô tô nhãn hiệu Pullman Guard S600 do Bộ Ngoại giao nhập khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hay xét miễn thuế khi nhập khẩu. Do vậy, đề nghị Bộ Ngoại giao nộp đầy đủ các loại thuế khi nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô nêu trên.


Về nguồn kinh phí để thanh toán các loại thuế, phí khi nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô nêu trên đề nghị Bộ Ngoại giao sử dụng trong phạm vi dự toán kinh phí mua xe lễ tân nhà nước để thực hiện; trường hợp nếu thiếu, đề nghị Bộ Ngoại giao đề xuất gửi Bộ tài chính để trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí để thực hiện. Trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục nộp thuế, Bộ Ngoại giao được phép mang hàng hóa (02 xe ô tô) về để bảo quản.


Bộ Tài chính thông báo để Bộ Ngoại giao được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Văn phòng Chính phủ (để b/c);

 • Vụ Ngân sách nhà nước;

 • Vụ Tài chính HCSN;

 • Vụ Chính sách thuế;

 • Cục Quản lý công sản;

 • Cục Hải quan Hải Phòng (để t/h);

 • Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn