TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 571 / TXNK - TG

V/v: xác định trị giá TT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng


Thực hiện Quyết định số 3672 / QĐ - TCHQ ngày 09/12/2014 của Tổng cục Hải quan về việc thanh tra chuyên ngành đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mô Tô Quang Vinh. Qua quá trình thanh tra tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thì mặt hàng xe mô tô hai bánh nguyên chiếc mới 100%, hiệu HONDA SH 300i, dung tích 276cm3, xuất xứ Italy có trị giá khai báo và tính thuế là 4. 200usd / chiếc đối với loại không có phanh ABS và 4. 700usd / chiếc đối với loại có phanh ABS.


Tuy nhiên kiểm tra dữ liệu trên Hệ thống GTT02 tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thì mặt hàng xe mô tô hai bánh nguyên chiếc mới 100%, hiệu HONDA SH 300i, dung tích 276cm3, xuất xứ Italy nêu trên nhập khẩu kể từ ngày 20/6/2013 đến 11/4/2014 (ngày có hiệu lực công văn 3286 / TCHQ - TXNK) có giá tính thuế là 4. 700usd / chiếc (bao gồm loại có ABS và không có ABS). Để có cơ sở cho việc kết luận thanh tra, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo cụ thể về việc cơ sở và phương pháp xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe mô tô hai bánh nguyên chiếc mới 100%, hiệu HONDA SH 300i, dung tích 276cm3, xuất xứ Italy (loại có phanh ABS và loại không có phanh ABS) kèm theo hồ sơ vụ việc gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 25/4/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, Giá (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang