BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1190 / QĐ - TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Thông tư số 12 / 2015 / TT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;


Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 18 / 2015 PL ngày 04/04/2015 của Công ty TNHH Phương Lập;


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận:


Công ty TNHH Phương Lập. Mã số thuế: 2901625850.

Địa chỉ: xóm 2, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.


Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 2901625850 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 16/05/2013.


Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.


Công ty TNHH Phương Lập có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12 / 2015 / TT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Phương Lập, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Website Hải quan - Cục CNTT&TKHQ;

  • Lưu: VT, GSQL(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường