BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1206 / QĐ - TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN GIAI ĐOẠN 2015-2016


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23/6/2014;


Căn cứ Quyết định số 02 / 2010 / QĐ - TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;


Căn cứ Quyết định số 1652 / QĐ - BTC ngày 12/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số 1818 / QĐ - BTC ngày 29/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số 2495 / QĐ - TCHQ ngày 18/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Tổng cục Hải quan và Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan và Quyết định số 2048 / QĐ - TCHQ ngày 17/6/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung Bộ khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ban hành kèm theo Quyết định 2495 / QĐ - TCHQ ngày 18/11/2011;


Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2015-2016.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng này thay thế cho Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng giai đoạn 2013-2014.

Điều 3. Các ông / bà Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ pháp chế, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Bộ Tài chính (để b/c);

 • Lãnh đạo TCHQ;

 • Lưu: VT, VP (TH).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  Nguyễn Dương Thái

  TỔNG CỤC HẢI QUAN CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG


  Tổng cục Hải quan cam kết áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong mọi hoạt động nhằm đảm bảo các yêu cầu sau:


  1. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.


  2. Năng động sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý điều hành chuyên sâu.MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2015-2016
Thực hiện chính sách chất lượng, Tổng cục Hải quan cam kết đạt mục tiêu chất lượng như sau:


 1. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính: Triển khai thực hiện Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Triển khai đầy đủ hệ thống VNACCS / VCIS ; Tiếp tục thực hiện kết nối cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN theo lộ trình đã cam kết; Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016 - 2020.


 2. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo chế độ cho cán bộ, công chức; Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại; Nâng cao năng lực công tác quản lý rủi ro, công tác phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.


 3. Phấn đấu 100% các đề án, chương trình công tác trọng tâm hoàn thành đúng tiến độ.


 4. Xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp yêu cầu Luật Hải quan năm 2014 và Hệ thống VNACCS / VCIS ; Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Động viên, khích lệ kịp thời tinh thần làm việc của cán bộ, công chức hải quan; Thực hiện tốt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”; Duy trì kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ với phương châm hành động: “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”.