BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1278 / QĐ - TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC MỞ RỘNG ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CẢNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA ĐƯỢC THÀNH LẬP TRONG NỘI ĐỊA TẠI ĐỒNG NAI


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan số 54 / 2014 / QH13 ngày 23/6/2014;


Căn cứ Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số 02 / 2010 / QĐ - TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;


Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình;


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận mở rộng địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại Đồng Nai với diện tích 25 ha tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và không tách rời Quyết định số 1794 / QĐ - BTC ngày 27/7/2009 của Bộ Tài chính về việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa tại Đồng Nai.


Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan và Giám đốc Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • UBND tỉnh Đồng Nai;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh