BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3731 / TCHQ - TXNK

V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH D.I.D Việt Nam.

(Địa chỉ: 345 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội)


Trả lời công văn số 0065 / CV - DID / 2015 ngày 30/3/2015 của Công ty TNHH D.I.D Việt Nam về việc xin hoàn thuế mặt hàng xích cam xe máy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Áp dụng thông báo kết quả xác định trước mã số:


  Căn cứ Điều 6 Nghị định số 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;


  Căn cứ Điều 7 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, thì: Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số có hiệu lực tối đa là 03 năm kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành. Theo đó:


  Trường hợp Công ty TNHH D.I.D Việt Nam căn cứ Thông báo số 7093 / TB - TCHQ ngày 13/6/2014 về việc xác định trước mã số để đề nghị cơ quan Hải quan giải quyết hoàn thuế nhập khẩu cho các mặt hàng xích cam động cơ xe máy nhập khẩu từ tháng 01 / 2011 đến tháng 03 / 2014 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư Gia công - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng là chưa đủ cơ sở pháp lý để cơ quan Hải quan xem xét, xử lý hoàn thuế nhập khẩu do Thông báo xác định trước mã số 7093 / TB - TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có hiệu lực tối đa là 03 năm kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành.


 2. Về việc phân loại hàng hóa:


Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156 / 2011 / TT - BTC ngày 14/ 11 / 2011 của Bộ Tài chính, thì: Mặt hàng xích và các bộ phận rời của xích, bằng sắt hoặc thép thuộc nhóm 7315; theo cấu trúc nhóm 7315, phân nhóm một gạch, áp dụng cho hàng hóa có mô tả (-) Xích gồm nhiều mắt được nối bằng khớp dạng bản lề và các bộ phận của nó, chi tiết các mã số tại nhóm này như sau:


73.15

Xích và các bộ phận rời của xích, bằng sắt hoặc thép.

- Xích gồm nhiều mắt được nối bằng khớp dạng bản lề và các bộ phận của nó:

7315.11

- - Xích con lăn:

7315.11.10

- - - Xích xe đạp và xích xe mô tô


- - - Loại khác:

7315.11.91

- - - - Xích truyền, có độ dài mắt xích từ 6 mm đến 32 mm

7315.11.99

- - - - Loại khác

7315.12

- - Xích khác:

7315.12.10

- - - Xích xe đạp và xích xe mô tô

7315.12.90

- - - Loại khác

Theo đó, mặt hàng xích con lăn thuộc phân nhóm (--) 7315.11, “xích khác” thuộc phân nhóm (--) 7315.12.


Trường hợp, các lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH D.I.D Việt Nam đăng ký tờ khai hải quan từ tháng 11 / 2011 đến tháng 3 / 2014 , do hàng hóa đã thông quan, nên để có đủ cơ sở xác định tên hàng, mô tả hàng hóa, mã số theo đúng quy định tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, xác định hàng hóa thuộc phân nhóm 7315.11 hay 7315.12, đề nghị Công ty TNHH D.I.D Việt Nam liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn cụ thể.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH D.I.D Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để t/h);

 • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái