BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3782 / TCHQ - CNTT

V/v chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Ngày 20/4/2014 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3485 / TCHQ - CNTT gửi các Cục Hải quan về việc chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển thuộc Tỉnh Quảng Ninh, TP. Hải phòng, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bắt đầu từ thời điểm 9:00 ngày 06/5/2015.


Để hỗ trợ công tác triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan sẽ bố trí đoàn công tác vào Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vào ngày 05/5/2015. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị các công việc sau đây:


  1. Thực hiện các công tác chuẩn bị theo như nội dung công văn 3485 / TCHQ - CNTT , hoàn tất trước ngày 05/5/2015.


  2. Bố trí phòng họp để đoàn công tác của Tổng cục Hải quan và đại diện Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh họp bàn với đại diện các cơ quan quản lý tại cảng biển để thống nhất phương án phối hợp triển khai chính thức cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển TP. Hồ Chí Minh, thời gian từ 9:00 ngày 05/5/2015.


Đầu mối liên hệ thuộc Tổng cục Hải quan: Đ/c Phạm Duyên Phương, ĐT: 0903468686, email: phuongpd@customs.gov.vn.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và tổ chức thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);

  • Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để biết);

  • Cục Giám sát quản lý (để thực hiện);

  • Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel (để phối hợp);

  • Lưu: VT, CNTT(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh