BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3803 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;

- Công ty CP xăng dầu, dầu khí Thanh Hóa.

(180 Tống Duy Tân, P. Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa)


Trả lời công văn số 428 / HQTH - NV ngày 15/4/2015 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa (kèm hồ sơ) về việc đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, số tiền là 1.088.738.520 đồng của Công ty Cổ phần xăng dầu, dầu khí Thanh Hóa (trước đây là Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Công nghiệp PETEC). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 14/11/2014 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 13817 / TCHQ - TXNK trả lời Cục Hải quan Thanh Hóa và Công ty. Theo đó, khoản tiền phạt chậm nộp thuế của Công ty Cổ phần xăng dầu, dầu khí Thanh Hóa phát sinh từ khoản tiền thuế doanh nghiệp nhà nước đã bàn giao tháng 4 / 2006 cho Công ty cổ phần nộp khoản nợ gốc thuế tiêu thụ đặc biệt, đến tháng 10 / 2011 Công ty cổ phần mới nộp tiền thuế nên phát sinh khoản tiền chậm nộp. Vì vậy, khoản tiền chậm nộp thuế nêu trên không thuộc đối tượng xóa nợ thuế.


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đôn đốc Công ty Cổ phần xăng dầu, dầu khí Thanh Hóa khẩn trương nộp khoản tiền phạt chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định và thực hiện nghiêm túc văn bản Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn, đồng thời rút kinh nghiệm trong việc đề xuất Tổng cục xóa nợ không đúng đối tượng theo quy định pháp luật.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần xăng dầu, dầu khí Thanh Hóa biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b / cáo) ;

  • Lưu VT, TXNK,(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang