BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3804 / TCHQ - TXNK

V/v phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Bệnh Viện Bạch Mai. (số 3 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu chuyển số 184 / PC - VPCP ngày 14/4/2015 của Văn Phòng Chính phủ gửi Bộ Tài chính về việc chuyển công văn số 269 / CV - BVBM ngày 08/4/2015 của Bệnh Viện Bạch Mai kiến nghị miễn phạt chậm nộp thuế nhập khẩu thiết bị y tế sử dụng vốn ODA của Viện tim mạch nhưng không có công văn nêu trên của Bệnh Viện Bạch Mai kèm theo.


Để có cơ sở xem xét kiến nghị, Tổng cục Hải quan đề nghị Bệnh Viện Bạch Mai cung cấp công văn số 269 / CV - BVBM ngày 08/4/2015 đã gửi Thủ tướng Chính phủ và bản sao hồ sơ liên quan đến lô hàng nhập khẩu.


Tổng cục Hải quan thông báo để Bệnh Viện Bạch Mai được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu VT, TXNK,(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang