BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3806 / TCHQ - KTSTQ

V/v đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Nhựa Đường Petrolimex

(Tầng 19, số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN)


Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) nhận được công văn không số ngày 6/4/2015, kèm hồ sơ, của Công ty TNHH Nhựa Đường Petrolimex, MST 0101463614-088 (Công ty) đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP. Về việc này, Cục Kiểm tra sau thông quan có ý kiến như sau:


Căn cứ công văn số 19046 / BTC - TCHQ ngày 9/12/2014 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Hải quan năm 2014 và Căn cứ quy định tại Điều 2 và Điều 6 Thông tư số 86 / 2013 / TT - BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện thì hiện tại Công ty chưa đáp ứng điều kiện để áp dụng chế độ ưu tiên (điều kiện về kim ngạch).


Cục Kiểm tra sau thông quan thông báo Quý công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo)

  • Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Thu