BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3808 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc trong thực hiện ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Khoa học và Công nghệ.


Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Sanofi Việt Nam về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:


 1. Quy định hiện hành và nội dung vướng mắc:


  Theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu, khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87 / 2010 / NĐ - CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, thì hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định (bao gồm: thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được,...) của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87 / 2010 / NĐ - CP hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật có liên quan quy định tại Phụ lục Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP ngày 26/12/2013, Nghị định số 91 / 2014 / NĐ - CP ngày 01/10/2014 và Nghị định số 53 / 2010 / NĐ - CP ngày 19/5/2010 của Chính phủ được miễn thuế nhập khẩu.


  Theo quy định tại điểm 9 mục I phần B phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87 / 2010 / NĐ - CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, thì dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất thuốc chữa bệnh cho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế thuộc lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu.


  Trường hợp Công ty TNHH Sanofi Việt Nam được Ban Quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 29/3/2013 cho dự án “Nhà máy sản xuất và trung tâm nghiên cứu dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng” với các mục tiêu như sau:


  • Xây dựng Trung tâm nghiên cứu để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng chất lượng cao, mới;


  • Xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng chất lượng cao hiện đại theo tiêu chuẩn GMP của Tổ chức Y tế Thế giới, tiêu chuẩn môi trường và chất lượng của Tập đoàn Sanofi.

  Công ty đề nghị được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, vật tư trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư.


  Dự án của Công ty có nhiều mục tiêu, trong đó chỉ có mục tiêu sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP thuộc lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu, mà pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành chưa có quy định việc miễn thuế đối với dự án phức hợp bao gồm nhiều mục tiêu trong đó chỉ có một phần thuộc lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu; vì vậy, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh gặp phải vướng mắc trong xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của hạng mục xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm thuộc dự án đầu tư của Công ty TNHH Sanofi Việt Nam do không xác định được cụ thể các loại máy móc, thiết bị chỉ phục vụ riêng cho mục tiêu sản xuất dược phẩm.


 2. Ý kiến của Tổng cục Hải quan:


Theo Tổng cục Hải quan trường hợp dự án “Nhà máy sản xuất và trung tâm nghiên cứu dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng” của Công ty TNHH Sanofi Việt Nam có hạng mục xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm hiện đại theo tiêu chuẩn GMP (của mục tiêu xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng chất lượng cao hiện đại theo tiêu chuẩn GMP) thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm 9 mục I phần B phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87 / 2010 / NĐ - CP . Vì vậy, hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định riêng cho hạng mục xây dựng nhà máy dược phẩm (không dùng chung với các hạng mục khác) thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87 / 2010 / NĐ - CP . Giao Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan chuyên ngành kiểm tra toàn bộ hồ sơ dự án đầu tư, luận chứng kinh tế kỹ thuật, bản giải trình chi tiết về việc phân bổ vốn đầu tư tạo tài sản cố định cho từng hạng mục (dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng) và các tài liệu khác có liên quan để xác định cụ thể danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế và chỉ sử dụng riêng cho hạng mục xây dựng nhà máy dược phẩm.


Để có cơ sở trả lời doanh nghiệp và hướng dẫn hải quan địa phương thực hiện thống nhất, đúng quy định, Tổng Cục Hải quan đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến đối với đề xuất nêu trên của Tổng cục Hải quan.


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ!Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Công ty TNHH Sanofi Việt Nam (để phối hợp t / hiện) ;

  (Lô I-8-2, đường D8, Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, Q.9, TP. Hồ Chí Minh)

 • Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái