BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3809 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại mặt hàng bột đá

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh.


Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số kiến nghị về việc phân loại cho trường hợp giống như đối với mặt hàng có kết quả phân tích là "Bột đá hoa trắng / đá vôi trắng (đá vôi trắng bị hoa hóa) hay còn gọi là đá cẩm thạch" theo mã số tại các Thông báo kết quả phân loại số 6968 / TB - TCHQ ngày 13/06/2014, số 6838 / TB - TCHQ ngày 10/06/2014. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã giải quyết khiếu nại: Hủy kết quả phân loại tại các Thông báo kết quả phân loại số 6968 / TB - TCHQ ngày 13/06/2014, số 6838 / TB - TCHQ ngày 10/06/2014, điều chỉnh phân loại thuộc mã số 2517.49.00 đối với mặt hàng có kết quả phân tích là "Bột đá hoa trắng (đá vôi trắng bị hoa hóa) hay còn gọi là đá cẩm thạch" (theo các quyết định giải quyết khiếu nại số 2357 / QĐ - TCHQ ngày 08/08/2014, số 2931 / QĐ - TCHQ ngày 06/10/2014).


Do đó, đề nghị Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh kiểm tra các trường hợp đã thông báo mã số giống như mã số tại các Thông báo KQPL nêu trên. Nếu giống các hồ sơ thuộc các thông báo KQPL nêu trên về các nội dung: Giống nhau về trình tự, thủ tục cấp phép khai thác, trong giấy phép ghi rõ là đá hoa / đá vôi dùng để sản xuất bột canxicacbonat; Giống nhau về bản chất (kết quả phân tích và tên khai báo) thì điều chỉnh phân loại thuộc mã số

2517.49.00 như mã số phân loại tại các quyết định giải quyết khiếu nại.


Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh biết và thực hiện./.


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK, PLn (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái