BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3869 / TCHQ - TXNK

V/v mặt hàng dây thép hàn

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam.

(Tầng 9, tòa nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15 - 0071 / SCVN - FZ ngày 8/4/2015 của Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam đề nghị không thực hiện kiểm tra theo hướng dẫn tại công văn số 1478 / TCHQ - TXNK ngày 13/2/2015 của Tổng cục Hải quan đối với mặt hàng khai báo là dây thép thuộc mã số 7229.90.90, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Thông tư số 14 / 2015 / TT - BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính thì phân tích hàng hóa để xác định thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng làm cơ sở phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.


    Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 14 / 2015 / TT - BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp cơ quan hải quan không đủ cơ sở để xác định tính chính xác việc phân loại hàng hóa của người khai hải quan thì thực hiện phân tích để phân loại hàng hóa.


    Theo đó, để có cơ sở xác định tính chính xác trong việc phân loại mặt hàng dây hàn bằng thép hợp kim thuộc mã số 7229.90.90 thì cơ quan hải quan phải thực hiện kiểm tra, lấy mẫu gửi phân tích tại Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và các Chi nhánh.


  2. Trên cơ sở ý kiến phản ánh của Doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính xem xét sửa đổi mức thuế suất đối với mặt hàng dây hàn bằng thép hợp kim tại mã số 7229.90.90 và mặt hàng dây hàn bằng thép hợp kim có lõi là chất trợ dung dùng để hàn hồ quang điện tại mã số 8311.20.20, 8311.20.90 để vừa tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan, vừa đảm bảo quản lý minh bạch, chống gian lận thương mại.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ban Quản lý rủi ro (để phối hợp);

  • Lưu: VT, TXNK-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái