BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3873 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại vi mạch điện thoại

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng.

(Lô số CN2 và CN3, KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 57 / SCM - HN / DA ngày 9/3/2015, số 71 / SCM - HN / DA ngày 14/4/2015 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng vi mạch điện thoại di động. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 156 / 2011 / TT - BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài Chính, trên cơ sở ý kiến của vụ Chính sách thuế ngày 20/4/2015 thì trường hợp mặt hàng có kết quả giám định: Cấu tạo trên bản mạch gồm các linh kiện điện tử đã được hàn gắn trên bản mạch, ngoài ra trên bản mạch có 2 khe cắm SIM, 1 lỗ cắm tai nghe, 1 lỗ cắm cáp dữ liệu / sạc , 1 cầu kết nối pin, 1 camera, 1 khe cắm cáp màn hình, 1 nút bấm khóa màn hình, 1 micro và các cổng kết nối chức năng khác - là linh kiện của máy điện thoại di động, thuộc nhóm 85.17, phân nhóm 8717.70, mã số 8517.70.21.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Cục Hải quan TP Hải Phòng (để thực hiện);

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng