BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3877 / TCHQ - TXNK

V/v bổ sung thông tin để phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung.

(Địa chỉ: 26 ngách 71 / 66 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được Thông báo kết quả phân tích hàng hóa số 83 / TB1 - CNHP ngày 31/03/2015 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại Hải Phòng) đối với mẫu hàng có tên khai báo:


  • Giấy in hoa văn vân gỗ chưa tráng phủ melamin-formaldehit, ở dạng cuộn. Định lượng 70 gsm / m 2. Mới 100%.


  • Giấy chống xước chưa tráng phủ melamin-formaldehit, ở dạng cuộn. Model AC2. Định lượng 25 gsm / m 2. Mới 100%.


  • Giấy cân bằng mặt dưới màu nâu chưa tráng phủ melamin-formaldehit, ở dạng cuộn.

Định lượng 90 gsm / m 2. Mới 100%.


do công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung làm thủ tục nhập khẩu tại tờ khai số 10023531465 / A11 ngày 12/12/2014 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ (Cục Hải quan TP Hải Phòng). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để có cơ sở phân loại đối với các mẫu hàng, đề nghị quý Công ty có văn bản nêu rõ công dụng, cách thức sử dụng của các mặt hàng trên và gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 28/04/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH chế biến gỗ Phương Trung được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng