BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3882 / TCHQ - ĐTCBL

V/v tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát mặt hàng khoáng sản

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

 • Cục Điều tra chống buôn lậu;

 • Cục Giám sát quản lý về hải quan;

 • Ban Quản lý rủi ro hải quan;

 • Cục Kiểm tra sau thông quan;

 • Vụ Pháp chế;

 • Thanh tra.


Trong thời gian vừa qua, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản có dấu hiệu giảm do tình hình kinh tế khó khăn, nhu cầu tiêu thụ trong nước và thế giới không cao. Tuy nhiên, tình hình khai thác, buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản vẫn xảy ra làm thất thoát nguồn tài nguyên quốc gia, gây bức xúc trong dư luận xã hội.


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 03 / CT - TTg ngày 30/3/2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:


 1. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 03 / CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.


 2. Cục Điều tra chống buôn lậu


  1. Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 / CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ.


  2. Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, tập trung vào các đối tượng trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản nghiêm trọng, phức tạp.


  3. Chủ động phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, thành phố; các lực lượng chức năng; chính quyền địa phương để thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.


 3. Cục Giám sát quản lý về hải quan


  1. Chủ động rà soát các quy định, chính sách, quy trình thủ tục liên quan đến xuất khẩu mặt hàng khoáng sản để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


  2. Chỉ đạo, hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đúng chính sách, quy trình nghiệp vụ đối với xuất khẩu mặt hàng than, khoáng sản.


 4. Ban quản lý rủi ro hải quan


  Tập trung, chỉ đạo, hướng dẫn Cục Hải quan quan tỉnh, thành phố thu thập, phân tích thông tin về hoạt động xuất khẩu mặt hàng khoáng sản có nghi vấn, qua đó xác định trọng điểm, áp

  dụng tiêu chí quản lý rủi ro, phân luồng, kiểm tra thực tế đối với các doanh nghiệp, lô hàng có độ rủi ro cao.


 5. Cục Kiểm tra sau thông quan


  Chỉ đạo, hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản có nghi vấn. Tổ chức kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp lớn, có tính chất phức tạp, vượt quá thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


 6. Thanh tra


  Là đầu mối tổng hợp, xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành hàng năm của Tổng cục Hải quan trong lĩnh vực khoáng sản để trình Bộ Tài chính phê duyệt. Chủ động đề xuất Tổng cục Hải quan phê duyệt kế hoạch kiểm tra nội bộ, giám sát, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị Hải quan hoặc doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản khi phát hiện thông tin, dấu hiệu vi phạm theo đúng các quy định của pháp luật.


 7. Cục Hải quan tỉnh, thành phố


  1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 143 / KH - ĐTCBL ngày 11/6/2013 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu, vận chuyển trái phép khoáng sản ra nước ngoài.


  2. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lô hàng khoáng sản xuất khẩu tránh để các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại để thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản qua biên giới gây thất thoát tài nguyên, thất thu thuế.


  3. Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin, sàng lọc đối tượng, sử dụng hiệu quả mạng lưới cơ sở bí mật, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng khoáng sản qua biên giới.


  4. Tăng cường công tác thu thập thông tin phục vụ kiểm tra sau thông quan và thực hiện kiểm tra sau thông quan các doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản có nghi vấn.


 8. Vụ Pháp chế


Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan trong việc rà soát và ban hành văn bản hướng dẫn việc xử lý khoáng sản và phương tiện vận chuyển khoáng sản bị tạm giữ.


Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ Trưởng Bộ Tài chính (để b/c);

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Tổng cục trưởng (để b/c);

 • VPTT BCĐ389 (để p/h).

 • Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Văn Cẩn