BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3883 / TCHQ - TXNK

V/v thủ tục hoàn thuế NK và thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát.

(Số 168 - Phan Trọng Tuệ - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0604 / 15 - XNK ngày 6/4/2015 của Công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát về thủ tục hoàn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đối với số tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT còn thừa sau khi điều chỉnh của 02 tờ khai đã hủy số 10007589046, 10007593983 của Công ty Cổ phần thiết bị Tấn Phát:


    Điểm a, khoản 1, Điều 49 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế... thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; trừ trường hợp không được miễn xử phạt do đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật Quản lý thuế;”


    Do đó, Công ty có thể bù trừ số tiền nêu trên để nộp thuế cho tờ khai tiếp theo hoặc đề nghị hoàn trả theo quy định.


  2. Trường hợp doanh nghiệp chưa kê khai, khấu trừ với cơ quan thuế và đề nghị hoàn khoản thuế nộp thừa nêu trên: Thủ tục đề nghị hoàn thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; khoản 3 Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cổ phần thiết bị Tân Phát được biết và liên hệ với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan có liên quan để được giải quyết cụ thể./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP. Hà Nội (để t/h);

  • Lưu: VT, TXNK-DTTH (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Hùng