BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3884 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc thực hiện báo cáo kế toán thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.


Trả lời công văn số 729 / HQQN - TXNK ngày 02/4/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về vướng mắc cập nhật số liệu trên hệ thống KTTTT, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Vướng mắc nêu tại mục 1 công văn, Tổng cục Hải quan ghi nhận để bổ sung trên hệ thống KTTTT.


  2. Vướng mắc nêu tại mục 2 công văn, hiện tại kiểm tra trên sổ cái của Đội thủ tục Hải quan Ka Long từ ngày 01/02/2015 đến ngày 28/02/2015 có tổng số tiền của tài khoản 33373 là

    13.000.000 đ. Đề nghị đơn vị kiểm tra lại.


  3. Vướng mắc nêu tại mục 3 công văn, Tổng cục Hải quan ghi nhận để bổ sung vào nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 212 / 2014 / TT - BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang