BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3888 / TCHQ - TXNK

V/v thuế NK máy biến dòng, máy biến điện áp đo lường

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Entec Kỹ thuật năng lượng.

(Đ/c: số 21, lô 13B, Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)


Trả lời công văn số 170 / CV - ENTEC ngày 13/4/2015 của Công ty Cổ phần Entec Kỹ thuật năng lượng (Công ty) kiến nghị vướng mắc về thuế nhập khẩu mặt hàng máy biến dòng, máy biến điện áp đo lường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về vấn đề Công ty nêu, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính và sẽ sửa đổi Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo hướng: mặt hàng máy biến dòng và máy biến điện áp đo lường thuộc cùng một mã số để đảm bảo thống nhất với mô tả hàng hóa tại các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.


  2. Trước mắt, trong khi Bộ Tài chính chưa sửa đổi Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, đề nghị Công ty căn cứ thực tế hồ sơ nhập khẩu hai mặt hàng trên để xử lý như sau:


  • Trường hợp Công ty nhập khẩu hai mặt hàng trên đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư số 166 / 2014 / TT - BTC ngày 14/11/2014 và Điều 2 Thông tư số 169 / 2014 / TT - BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính thì được áp dụng mã số và mức thuế suất ưu đãi đặc biệt ACFTA và AIFTA theo hai Thông tư nêu trên.


  • Trường hợp Công ty nhập khẩu hai mặt hàng trên nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 166 / 2014 / TT - BTC ngày 14/11/2014 và Điều 2 Thông tư số 169 / 2014 / TT - BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính thì áp dụng mã số và mức thuế suất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo hướng dẫn tại công văn số 7961 / TCHQ - TXNK ngày 26/06/2014 của Tổng cục Hải quan.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Entec Kỹ thuật năng lượng biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái