BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3897 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý xét miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Qua xử lý hồ sơ một số trường hợp xin miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh của Bộ Công an đối với mặt hàng xe ô tô nhập khẩu đến 09 chỗ ngồi được trang bị đồng bộ đèn quay, còi hú, loa, âm ly, hệ thống thông tin liên lạc chuyên dụng dùng để đảm bảo an ninh trật tự nhập khẩu bằng nguồn ngân sách địa phương. Tổng cục Hải quan có một số vấn đề xin trao đổi với Quý Bộ như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 107 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: ...hàng hóa là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ được xét miễn thuế nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được. Cơ sở để xác định hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được làm căn cứ xét miễn thuế là Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Theo quy định tại: Phụ lục 1, Danh mục thiết bị máy móc, phụ tùng, thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số: 04 / 2012 / TT - BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì: mặt hàng “ô tô con đến 9 chỗ ngồi” thuộc nhóm 8703 mặt hàng trong nước đã sản xuất được.


Đối chiếu với quy định nêu trên thì nếu lấy tiêu chí “ô tô con đến 9 chỗ ngồi” thì mặt hàng xe ô tô nêu trên thuộc loại trong nước đã sản xuất được. Tham khảo nội dung công văn số 10129 / BKHĐT - KTCN ngày 03/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời Công an tỉnh Thái Bình về việc nhập xe ô tô của Công an tỉnh Thái Bình thì: Trường hợp xe nhập khẩu được lắp ráp các thiết bị chuyên dùng đồng bộ (bao gồm hệ thống đèn còi báo hiệu ưu tiên, hệ thống máy bộ đàm, máy thu phát sóng thông tin liên lạc và hệ thống loa nén phục vụ công tác nghiệp vụ) thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.


Do tính chất đặc thù của mặt hàng được dùng để phục vụ an ninh trật tự (xe được lắp ráp các thiết bị chuyên dùng như: Đèn quay, còi hú, loa, âm ly, hệ thống thông tin liên lạc chuyên dụng) nên theo quan điểm của Tổng cục Hải quan là loại trong nước chưa sản xuất được.


Do đó, để có cơ sở xem xét việc xét miễn thuế mặt hàng xe ô tô nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ cho ý kiến đối với các trường hợp xe ô tô nhập khẩu của Bộ Công an được lắp ráp các thiết bị chuyên dùng như: (đèn quay, còi hú, loa, âm ly, hệ thống thông tin liên lạc chuyên dụng) nhập khẩu bằng nguồn ngân sách địa phương thuộc loại trong nước đã sản xuất được hay chưa để Tổng cục Hải quan có cơ sở xem xét miễn thuế. (Tổng cục Hải quan xin gửi bản sao 01 bộ hồ sơ của Bộ Công an). Ý kiến tham gia xin nhận lại trước ngày 10/5/2015.


Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Bộ./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái