BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3912 / TCHQ - GSQL

V/v thanh khoản hồ sơ mặt hàng gỗ kinh doanh TNTX

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum.


Trả lời công văn số 259 / HQGLKT - NV ngày 04/3/2015 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum về việc xử lý nợ thuế đối với mặt hàng gỗ kinh doanh tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Đối với số gỗ doanh nghiệp đã thực tái xuất:


  Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum tại công văn số 259 / HQGLKT - NV dẫn trên thì số thuế nợ đọng tại đơn vị phát sinh từ việc ấn định thuế đối với những tờ khai tạm nhập tái xuất năm 2009, 2010 quá hạn không thanh khoản của những doanh nghiệp mà hiện nay đã phá sản, giải thể, mất tích và số thuế ấn định trên là không có khả năng thu.


  Do vậy, để giảm số nợ thuế ấn định đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất tại đơn vị, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum kiểm tra cụ thể từng hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu; kiểm tra dữ liệu lưu trữ tại cơ quan Hải quan, nếu có cơ sở kết luận số gỗ tạm nhập đã tái xuất toàn bộ theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 79 / 2009 / TT - BTC ngày 20/4/2009 (đối với những tờ khai phát sinh tại thời điểm Thông tư số 79 / 2009 / TT - BTC có hiệu lực áp dụng) hoặc Điều 26 Thông tư số 194 / 2010 / TT - BTC ngày 06/12/2010 (đối với những tờ khai phát sinh tại thời điểm Thông tư số 194 / 2010 / TT - BTC có hiệu lực áp dụng); đồng thời không phát hiện doanh nghiệp có sai phạm gì khác thì xem xét, thanh khoản hồ sơ theo quy định.


 2. Đối với số gỗ mà cơ quan Hải quan chưa có cơ sở xác định việc tái xuất hàng hóa nhưng không có khả năng thu đòi nợ thuế do doanh nghiệp đã giải thể, phá sản:


  Theo quy định về xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp đã giải thể, phá sản tại Điều 65 Luật Quản lý thuế, Khoản 20 Điều 1, Điều 2 Luật số 21 / 2012 / QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Điều 32 Nghị định số 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Điều 136 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015; Thông tư số 179 / 2013 / TT - BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum kiểm tra, đối chiếu và lập hồ sơ xóa nợ để thực hiện việc xem xét, xóa nợ theo đúng quy định hiện hành.


 3. Đối với trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh:


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm chủ sở hữu doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật để thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế theo quy định.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh