BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3915 / TCHQ - GSQL

V/v thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.


Trả lời công văn số 430 / HQKG - NV ngày 17/4/2015 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về việc thủ tục hải quan nhập khẩu đối với Hệ thống thiết bị Cyclotron 18MeV của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về hồ sơ đăng ký danh mục miễn thuế:


  Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 181 / 2013 / TT - BTC ngày 03/12/2013, thì chủ dự án ODA vốn vay, vốn vay ưu đãi trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành;


  Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khoản 6 Điều 12 Nghị định 87 / 2010 / NĐ - CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, khoản 7 Điều 103 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm: thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghiệp trong nước chưa sản xuất được, ...);


  Căn cứ quy định tại mẫu số 14 / CVĐKDMMT / TXNK - Đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế - Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC , thì một trong các cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế là Quyết định của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình dự án ODA.


  Tổng cục Hải quan nhất trí với ý kiến đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.


 2. Về thủ tục nhập khẩu hàng hóa:


Theo quy định tại Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, để thực hiện thủ tục hải quan điện tử, tổ chức, cá nhân cần sử dụng chữ ký số theo quy định tại Điều 5 và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư này.


Tuy nhiên, theo trình bày của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang tại công văn số 430 / HQKG - NV dẫn trên thì Sở Y tế Kiên Giang chỉ có mã số thuế hiện tại là 1700285218 (mã số thuế của cơ quan quản lý nhà nước, không phải mã số thuế sử dụng trong hoạt động xuất nhập khẩu). Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang hướng dẫn Sở Y tế tỉnh Kiên Giang liên hệ với Tổng

cục Thuế để được cấp mã số thuế sử dụng trong hoạt động xuất nhập khẩu trước khi thực hiện đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC dẫn trên.


Trường hợp Sở Y tế Kiên Giang chưa thực hiện đăng ký chữ ký số và chưa đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC dẫn trên thì có thể thông qua đại lý hải quan hoặc ủy quyền cho Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng (nếu Ban Quản lý dự án đáp ứng các điều kiện nêu trên) để thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.



Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Thuế XNK (p / hợp) ;

 • Lưu: VT, GSQL (03 b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh