BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3918 / TCHQ - TXNK

V/v tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Long An.


Trả lời công văn số 639 / HQLA - NV ngày 15/4/2015 của Cục Hải quan Long An về tiền chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Điều 46 Luật quản lý thuế số 78 / 2006 / QH11 thì ngày đã nộp thuế được xác định là ngày Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác hoặc tổ chức dịch vụ xác nhận trên chứng từ nộp thuế của người nộp thuế trong trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản. Đối với trường hợp nộp tiền thuế trực tiếp bằng tiền mặt thì ngày đã nộp thuế được xác định là ngày được Kho bạc Nhà nước, cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế cấp chứng từ thu tiền thuế.


Theo quy định nêu trên, đề nghị Cục Hải quan Long An kiểm tra căn cứ ngày xác nhận của Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác hoặc tổ chức dịch vụ trên chứng từ nộp thuế của Tập đoàn Dệt may Việt Nam để xác định lô hàng có bị tính chậm nộp hay không và xác định trách nhiệm nộp tiền chậm nộp theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang