BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3997 / TCHQ - GSQL

V/v nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên và không nhằm mục đích thương mại

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương)


Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan địa phương về việc nhập khẩu xe gắn máy là xe chưa qua sử dụng (mới 100%) không nhằm mục đích thương mại và có phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Cục nội dung như sau:


Căn cứ quy định tại Thông tư số 06 / 2007 / TT - BTM ngày 30/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Văn bản hợp nhất số 04 / VBHN - BCT ngày 23/01/2014 của Bộ Công Thương việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên thực hiện theo giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Thương mại. Tuy nhiên, 02 văn bản dẫn trên không quy định cụ thể giấy phép nhập khẩu tự động có áp dụng đối với trường hợp nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên không nhằm mục đích thương mại hay không.


Do vậy, để có cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan địa phương thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Cục có ý kiến cụ thể về việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên theo hình thức không nhằm mục đích thương mại có áp dụng quy định giấy phép nhập khẩu tự động theo quy định nêu trên hay không.


Tổng cục Hải quan xin sớm nhận được ý kiến của Quý Cục./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh