BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3998 / TCHQ - GSQL

V/v triển khai công tác giám sát hải quan tại SBQT Nội Bài

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.


Để triển khai công tác giám sát quản lý tại sân bay quốc tế Nội Bài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về công tác giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài:


  Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội giao trách nhiệm cho Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài căn cứ trên cơ cấu tổ chức, đảm bảo tính thống nhất, phân công một đầu mối thực hiện xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại được khách xuất cảnh, nhập cảnh mang theo người vào những chuyến bay ngoài giờ hành chính.


 2. Về việc xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan:


  Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ theo Điều 52 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC của Bộ Tài chính giao trách nhiệm cho Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài thực hiện:


  1. Đối với trường hợp đã trang bị thiết bị máy đọc mã vạch:


   Xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát trên hệ thống và xác nhận trên danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan (theo mẫu số 30 / DSHH / GSQL ban hành kèm Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC) có mã vạch số tờ khai trên hệ thống VNACCS.


  2. Đối với trường hợp chưa được trang bị thiết bị máy đọc mã vạch:


   Thực hiện in danh sách hàng hóa và nhập số tờ khai trên Hệ thống VNACCS để xác nhận trên Hệ thống.


  3. Trường hợp khai trên tờ khai giấy thì thực hiện xác nhận trên tờ khai giấy.


 3. Cục Hải quan thành phố Hà Nội phối hợp với Vụ Tài vụ quản trị và Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan để trang bị thiết bị máy đọc tại cảng hàng không sân bay quốc tế Nội Bài.

 4. Về công tác sử dụng máy soi để kiểm tra hành lý:


Cục Giám sát quản lý tổ chức cuộc họp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để thống nhất về phương án bố trí cán bộ theo hướng chuyên nghiệp hóa và triển khai thực hiện trước khi trình Lãnh đạo Tổng cục có hướng dẫn cụ thể.


Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục CNTT & TK HQ (để t/h);

 • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh