BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4000 / TCHQ - TXNK

V/v nhập khẩu hàng hóa của DA ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.


Trả lời công văn số 3811 / HQHN - TXNK ngày 10/12/2014 và công văn số 1007 / HQHN - TXNK ngày 15/4/2015 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc vướng mắc nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định cho dự án Lotte Center Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trường hợp dự án của Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng chưa nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan, thì số hàng hóa đã đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhưng chưa nhập khẩu sẽ được tiếp tục miễn thuế nếu:


  • Doanh nghiệp xuất trình được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng ý cho doanh nghiệp gia hạn tiến độ thực hiện dự án;


  • Doanh nghiệp cam kết nhập khẩu số hàng hóa miễn thuế còn lại theo đúng Danh mục hàng hóa miễn thuế, đúng tiến độ được gia hạn và thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định tại Điều 103 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (nay là Điều 106 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015).


Cục Hải quan thành phố Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra sau thông quan để xác định số hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để thực hiện dự án của Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam có đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích miễn thuế hay không. Trường hợp nếu phát hiện Công ty nhập khẩu miễn thuế không đúng đối tượng, nhập khẩu nhiều hơn thực tế và sử dụng hàng hóa được miễn thuế sai mục đích thì thực hiện truy thu thuế và xử lý theo quy định của pháp luật.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thay trả lời CV 891 / CVO ngày 14/4/2015 của Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam (Tầng 12A, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội);

  • Vụ Chính sách thuế - BTC;

  • Vụ Pháp chế - BTC;

  • Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái