BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4023 / TCHQ - GSQL

V/v chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Đại sứ quán Australia tại Hà Nội.

(Đ/c: Số 8, Đào Tấn, Tp.Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và xin hân hạnh phúc đáp công hàm số 294-2015 ngày 21/4/2015 của Đại sứ quán về việc đề nghị tạo điều kiện chuyển nhượng chiếc xe ô tô mang biển số 80NG-502-07 của ông Micheal Wilson – nguyên Tham tán Công sứ Đại sứ quán Australia tại Hà Nội cho Đại sứ quán như sau:


Căn cứ công văn số 3498 / BTC - TCHQ ngày 18/3/2015 của Bộ Tài chính về việc bổ sung định lượng tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô của Đại sứ quán Nigieria và Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, đề nghị Đại sứ quán Australia tại Hà Nội liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được giải quyết thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô mang biển số 80NG-502-07 nêu trên theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 19 / 2014 / TT - BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính.


Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Australia tại Hà Nội lời chào trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQTP Hà Nội (để t/h);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh