BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4305 / BCT - CNNg

V/v xuất khẩu quặng đuôi zircon

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định


Phúc đáp Công văn số 1423 / UBND - KTN ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc xuất khẩu quặng đuôi zircon tồn kho của Công ty TNHH Vạn Đại (Công ty Vạn Đại), Bộ Công Thương có ý kiến như sau:


 1. Công ty Vạn Đại được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 34 / GP - UBND ngày 23 tháng 5 năm 2013 (làm sạch môi trường trong Khu kinh tế Nhơn Hội) với công suất 14.551,2 tấn / năm , thời hạn khai thác 03 năm. Như vậy, việc khai thác quặng sa khoáng titan của Công ty Vạn Đại theo giấy phép nêu trên là hợp pháp.


  Tại Công văn số 1423 / UBND - KTN nêu trên, UBND tỉnh Bình Định đã xác nhận số lượng quặng đuôi zircon tồn kho của Công ty Vạn Đại là 1.900 tấn. Theo Kết quả thử nghiệm mẫu tại Phòng phân tích thí nghiệm của Vinacontrol Đà Nẵng ngày 23 tháng 3 năm 2015, quặng đuôi zircon nêu trên có hàm lượng zircon (ZrO2) = 57,12%.


 2. Xét thực tế loại quặng đuôi zircon nêu trên là sản phẩm thải sau tuyển, hiện trong nước chưa có công nghệ xử lý nâng hàm lượng và thực tế không có nhu cầu sử dụng; nhằm tận thu giá trị tài nguyên và tạo điều kiện cho Công ty Vạn Đại nâng cao hiệu quả kinh doanh, căn cứ Điều 6 của Thông tư số 41 / 2012 / TT - BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản, Bộ Công Thương thống nhất việc Công ty Vạn Đại xuất khẩu 1.900 tấn quặng đuôi zircon tồn kho với hàm lượng zircon (ZrO2) như sau: 50%³ZrO2³62%.


 3. Để việc xuất khẩu đạt các mục tiêu đề ra, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định:


 • Chỉ đạo cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ việc xuất khẩu, đảm bảo chỉ xuất khẩu quặng đuôi zircon do chính Công ty Vạn Đại thu hồi được từ việc khai thác-chế biến quặng tại các khu vực mỏ đã được cấp giấy phép.


 • Chỉ đạo Công ty Vạn Đại tiếp tục hợp tác với các tổ chức Khoa học công nghệ để tìm giải pháp thu hồi tối đa các thành phần khoáng sản có ích, giảm thiểu lượng quặng đuôi thải ra trong quá trình sản xuất.


Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định hướng dẫn Công ty TNHH Vạn Đại thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Tổng cục Hải quan;

 • Sở CT tỉnh Bình Định;

 • Công ty TNHH Vạn Đại;

 • Lưu: VT, CNNg.


KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Cao Quốc Hưng