BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5507 / BTC - TCHQ

V/v hướng dẫn thủ tục quyết toán hoàn thuế và khấu trừ tiền thuế tờ khai NSXXK đối với lĩnh vực đóng tàu

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

- Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn.

(Đ/c: Khu công nghiệp Đồng Xuyên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)


Bộ Tài chính nhận được công văn số Sofel-15-03 ngày 17/3/2015 và công văn số Sofel-15- 05 ngày 19/3/2015 của Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn (dưới đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc khi thực hiện thủ tục quyết toán, hoàn thuế và khấu trừ tiền thuế tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu đối với lĩnh vực đóng tàu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:


Tiếp theo công văn số 2454 / BTC - TCHQ ngày 13/2/2015, xét đặc thù về thời gian, nguồn vốn và trị giá gia tăng của ngành đóng tàu, trên cơ sở quá trình chấp hành pháp luật về hải quan và về thuế theo kết luận kiểm tra sau thông quan số 0391 / BKL - HQBRVT ngày 4/2/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trường hợp Công ty đã nộp hồ sơ thanh khoản, quyết toán trong thời hạn có hiệu lực của Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC và đáp ứng quy định tại điểm a, c và d khoản 6 Điều 127 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013, Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Công ty theo đó:


  1. Sau khi Công ty nộp đủ thuế nhập khẩu cho con tàu H1012 và nộp đầy đủ hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 117 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh ra quyết định hoàn thuế trước kiểm tra sau cho con tàu H1012.


    Công ty được sử dụng số tiền thuế được hoàn của con tàu H1012 để nộp thuế cho con tàu H1016 theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (nay là khoản 1 Điều 132 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính).


  2. Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra các hồ sơ hoàn thuế của Công ty ngay sau khi làm xong thủ tục hoàn thuế đối với các con tàu H1012 và H1016 nêu trên và xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định.


Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b / cáo) ;

  • Lưu: VT, TCHQ (11 b).


TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh