BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1599 / LĐTBXH - LĐTL

V/v hướng dẫn xác định quỹ lương thực hiện năm 2014

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số 5872 / SLĐTBXH - LĐ ngày 07/4/2015 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xác định quỹ lương thực hiện năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 50 / 2013 / NĐ - CP ; khoản 4 Điều 6 Nghị định số 51 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và khoản 3 Điều 8 Thông tư số 18 / 2013 / TT - BLĐTBXH; khoản 4 Điều 9 Thông tư số 19 / 2013 / TT - BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì khi xác định quỹ tiền lương thực công ty được loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện. Chủ sở hữu căn cứ quy định nêu trên thực hiện việc rà soát các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp, trên cơ sở đó phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý và giám sát việc xác định quỹ tiền lương của người lao động.


Căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu nội dung tại công văn số 5872 / SLĐTBXH - LĐ ngày 07/4/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh thì việc đề xuất loại trừ yếu tố thu nhập bất thường từ nguồn giá trị cổ phiếu từ năm 2009 đến năm 2012 vào thu nhập năm 2013 để xác định lại mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2013 làm cơ sở xác định mức tiền lương bình quân và quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Tổng công ty Bến Thành là phù hợp.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở được biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh