BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1626 / LĐTBXH - LĐTL

V/v trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Bộ Nội vụ


Trả lời công văn số 1511 / BNV - CCVC ngày 10/4/2015 của quý Bộ về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Bộ luật Lao động năm 1994 (nay được thay thế bằng Bộ luật Lao động năm 2012) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành, không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định. Trường hợp sau đó người lao động làm việc cho doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mới.


  2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ thì đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước khi chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động đã làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước đó.


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người lao động có thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc khu vực hành chính nhà nước từ năm 1976 đến năm 1997, sau đó chuyển sang doanh nghiệp (chuyển sau ngày 01/01/1995) thì cơ quan, đơn vị thuộc khu vực hành chính nhà nước có trách nhiệm giải quyết chế độ cho người lao động khi thôi việc theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức tại thời điểm người lao động thôi việc (năm 1997).


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi quý Bộ nghiên cứu, trả lời các đơn vị liên quan./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh