BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1201 / BHXH - CSXH

V/v hướng dẫn một số nội dung chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Căn cứ Quyết định số 52 / 2013 / QĐ - TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu và Công văn số 659 / BGDĐT - TCCB ngày 17/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH tỉnh) đã cơ bản giải quyết được đầy đủ chế độ trợ cấp, đảm bảo quyền lợi của các nhà giáo đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, trong hướng dẫn và tổ chức thực hiện còn có những vướng mắc nên ngày 14/11/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 6499 / BGDĐT - TCCB thay thế Công văn số 659 / BGDĐT - TCCB ; tiếp đó BHXH Việt Nam có Công văn số 5123 / BHXH - CSXH ngày 23/12/2014 tổng hợp vướng mắc, báo cáo và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


BHXH Việt Nam sao gửi Công văn số 6499 / BGDĐT - TCCB ngày 14/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 5123 / BHXH - CSXH ngày 23/12/2014 của BHXH Việt Nam đến BHXH tỉnh nghiên cứu kỹ để thực hiện, cụ thể:


  • BHXH tỉnh đối chiếu với các văn bản nêu tại Điểm 1 Công văn số 6499 / BGDĐT - TCCB để xem xét về đối tượng, điều kiện làm cơ sở giải quyết chế độ trợ cấp đảm bảo quyền lợi đối với nhà giáo;


  • Những nội dung nêu tại Khoản 2 Công văn số 6499 / BGDĐT - TCCB có một số điểm hướng dẫn khác so với Công văn số 659 / BGDĐT - TCCB , BHXH Việt Nam đã tổng hợp tại Khoản 2 Công văn số 5123 / BHXH - CSXH , trường hợp BHXH tỉnh đã ra quyết định hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52 / 2013 / QĐ - TTg đối với nhà giáo thì tạm thời giữ nguyên quyết định đã hưởng, sau khi có ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn thực hiện theo quy định; những trường hợp không có quy định hoặc chưa có hướng dẫn thì chưa xem xét, giải quyết, đồng thời có văn bản trả lời người lao động và nêu rõ lý do chưa giải quyết.


Trong quá trình thực hiện nếu tiếp tục có vướng mắc chưa có quy định giải quyết, BHXH tỉnh hướng dẫn người lao động phản ánh và đề xuất gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Lưu: VT, CSXH (2b).


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Thị Xuân Phương