BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1699 / BHXH - CSXH

V/v hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91 / 2000 / QĐ - TTg ngày 04/8/2000 và số 613 / QĐ - TTg ngày 06/5/2010

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Căn cứ Thông tư số 16 / 2010 / TT - BLĐTBXH ngày 01/6/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 613 / QĐ - TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; thực hiện Nghị định số 09 / 2015 / NĐ - CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015, BHXH Việt Nam hướng dẫn về giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91 / 2000 / QĐ - TTg ngày 04/8/2000, Quyết định số 613 / QĐ - TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 01/01/2015 và những trường hợp đủ điều kiện hưởng trước ngày 01/01/2015 nhưng từ ngày 01/01/2015 mới đề nghị giải quyết thực hiện như sau:


 • Người đủ điều kiện hưởng trợ cấp kể từ ngày 01/01/2015 đến khi Chính phủ ban hành quy định mới về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng thì mức hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 790.412 đồng / tháng ;


 • Người đủ điều kiện hưởng trợ cấp trước ngày 01/01/2015 thì mức hưởng trợ cấp thực hiện theo quy định tại thời điểm đủ điều kiện hưởng và được điều chỉnh theo các quy định của chính sách từng thời kỳ.


Trung tâm Công nghệ thông tin căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này hỗ trợ kỹ thuật để giúp BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kịp thời.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

 • BHXH Bộ Quốc phòng;

 • BHXH Công an nhân dân;

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • Các Phó Tổng Giám đốc;

 • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

 • Website BHXH Việt Nam;

 • Lưu VT, CSXH (2b).


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đỗ Thị Xuân Phương