TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số: 395 / GSQL - GQ1

V/v nhập khẩu hạt hướng dương

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Đức Cường

(Địa chỉ: Xóm Chùa Tổng; La Phù, Hoài Đức, Hà Nội)


Trả lời công văn số 01 / ĐC ngày 01/4/2015 của Công ty về thủ tục nhập khẩu hạt hướng dương có xuất xứ từ Cộng hòa liên bang Nga, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Nghị định số 187 / 2013 / NĐ - CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ liên quan thì mặt hàng hạt hướng dương có xuất xứ từ Cộng hòa liên bang Nga hiện nay không bị cấm nhập khẩu hoặc hạn chế nhập khẩu vào Việt Nam; căn cứ quy định tại Thông tư số 30 / 2014 / TT - BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng hạt hướng dương thuộc Danh mục vật thể phải kiểm dịch thực vật, do đó khi nhập khẩu doanh nghiệp phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật theo quy định.


Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn