BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4019 / TCHQ - GSQL

V/v mở rộng diện tích kho ngoại quan nằm trong khu vực ICD Tiên Sơn, Bắc Ninh.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.


Trả lời công văn số 579 / HQBN - NV ngày 21/04/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh v/v mở rộng diện tích kho ngoại quan của Công ty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ nằm trong khu vực ICD Tiên Sơn, Bắc Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 82 Nghị định 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan nhất trí với quan điểm của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Theo đó: Trường hợp kho ngoại quan do Công ty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ là chủ sở hữu xin mở rộng diện tích thêm 4200 m² mà cùng chủ đầu tư và cùng nằm trong khuôn viên của ICD Tiên Sơn, Bắc Ninh đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan thì được coi là trường hợp mở rộng kho ngoại quan, không phụ thuộc vào vị trí của mỗi phần kho, bãi.


Thủ tục mở rộng diện tích kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 82 Nghị định 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh