BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4028 / TCHQ - ĐTCBL

V/v tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo an ninh hàng không

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

 • Cục Hải quan tỉnh Nghệ An;

 • Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;

 • Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;

 • Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam;

 • Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;

 • Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;

 • Cục Hải quan thành phố Cần Thơ;

 • Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.


Trong thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đảm bảo an ninh hàng không đã được các đơn vị chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, số vụ việc vi phạm liên quan đến an ninh hàng không lại tăng cao, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung và ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không nói riêng. Để tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đảm bảo an toàn, an ninh hàng không, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:


 1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia; chỉ đạo của Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không các tỉnh, thành phố, huyện, đảo.


 2. Tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nội bộ đơn vị; vận động cán bộ, công chức, nhân viên tuyên truyền tới hành khách xuất, nhập cảnh, những người xung quanh về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.


 3. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện đúng quy trình thủ tục hải quan đối với hành khách xuất, nhập cảnh, quá cảnh, hàng hóa xuất, nhập cảnh, quá cảnh.


 4. Chỉ đạo Đội kiểm soát hải quan tổ chức lực lượng, tăng cường thu thập thông tin, nắm vững diễn biến tình hình tại địa bàn, lập danh sách các đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh qua cửa khẩu với mục đích không rõ ràng, lưu ý các trường hợp mất hộ chiếu, dùng giấy tờ giả đi máy bay,... lập hồ sơ sưu tra để quản lý; thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn kịp thời âm mưu khủng bố, chặn đứng âm mưu phá hoại Nhà nước của các đối tượng phản động và của các thế lực thù địch; bắt giữ, xử lý kịp thời các vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là các mặt hàng cấm xuất, nhập khẩu, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc lớn, vụ việc nổi cộm.

 5. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Hải quan và các lực lượng chức năng, trọng tâm vào công tác trao đổi thông tin, âm mưu, phương thức thủ đoạn của các đối tượng; phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa bàn như An ninh Hàng không, Công an cửa khẩu để bắt giữ, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm, góp phần đảm bảo tốt nhất an ninh, an toàn hàng không.


Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Ủy ban an ninh HKDDQG (để b/c);

 • Tổng cục trưởng (để b/c);

 • Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Văn Cẩn